Saturday, 17 December 2011

生日愿望

我可以提早许愿吗
我希望
妈咪能够平安无事 开心的过每一天
我希望
家和万事兴
最后
我希望
我的bb能够健健康康的出世

不求多 这些就好

无助
我现在能做些什么
我不知道
我能跟谁说 又有谁能够帮我

No comments:

Post a Comment